• تلفن 04134470428
  • ایمیل m.aghdam.t@gmail.com

طراحی انواع مکانیزم های حرکتی قطعات و قالب ها

به مجموعه ای از اجزای مکانیکی که به یکدیگر متصل و یا در تماس اند و می توانند نسبت به هم حرکت کنند، مکانیزم می گوییم. از مکانیزم ها برای تبدیل حرکت چرخشی الکتروموتورها به حرکات مورد نظر خود استفاده می کنیم.

طراحی مکانیزم ها یکی از مباحث مهم و کاربردی در طراحی صنعتی می باشد . با استفاده از طراحی مکانیزم در نرم افزار های طراحی صنعتی یک طراح می تواند مدل مد نظر خود را قبل از اینکه نمونه اولیه ای تولیــــــــد کند و آزمایش خطا کند, آن را از لحاظ هندسی , سه بعدی و مکانیزمی طراحی و به دقت بررسی کند .

برای طراحی مناسب یک مکانیزم طراح بایستی دانسته هایی نسبت به طراحی مدل و همچنین نحوه چیدمان مدل های طراحی شده نسبت به یکدیگر را داشته باشد.